Runding.dk

Beskyt naturen ved at bo i den
Flyt til

Skovbo-1


Finn Gemynthe Madsen

Selvforsyning gennem jagt, samling, fiskeri,
svampedyrkning, køkkenhaver og tilfredse husdyr.
Husbygning af halm eller tømmer.
Sol, vind, brænde, regnvand og svømmesø.
Frihed og fællesskab.
Samarbejde og hjælpsomhed.
Sundhed og frisk luft.
Menneske uden miljøbelastning!

En helt ny tilværelse…
eller "bare" et miljøvenligt feriested …


 
 


Idégrundlaget
Jo længere væk vi bor fra naturen, desto mere belaster vi den. Alt, hvad vi skal bruge, må transporteres langvejs fra. Forarbejdes, emballeres og distribueres til utallige forretninger, før vi selv kan overtage resten af transporten, pakke ud og kassere alt det overflødige. Så er det op til renvationsfolkene og forbrændings-anlæggene at skaffe os af med skraldet. - Dette skal give ressourcespildspild og forurening, pengeræs og dårlige madvarer, stress og ulyst.
I forhistorisk tid var de små menneskesamfund 100% selvforsynende, nu må de fleste købe sig til alle livsfornødenheder. 100% handel! Hvordan skaffe sig penge til handel og overlevelse? Hvordan sælge sig selv? Hvordan klare sig? - Derom drejer det isolerede, moderne menneskeliv sig!
I virkeligheden er det en utryg situation. Og besværlig! Det er nemt nok at putte en agurk i indkøbsvognen, men tilsammen skal der så mange aktiviteter til at få industrisamfundet til at løbe rundt, at alle arbejdsføre mennesker i deres bedste alder forventes at knokle til pensionsalderen i et opskruet tempo.

Målsætningen
Foreningen Skovbo-1 arbejder derfor på at få rådighed over et landområde, hvor der kan etableres et økosamfund i pagt med naturen. Her vil vi skabe rammerne for et menneskeligt tilfredsstillende selvforsyningssamfund, hvor det er en hobby at skaffe sig føden gennem jagt, samling, fiskeri, svampedyrkning, økologisk smålandbrug og et begrænset husdyrhold. Energien skal komme fra vedvarende energikilder såsom brænde, sol og vind.
Men vi lider ikke af teknologiforskrækkelse. Vi er simpelthen trætte af at leve på en miljøbelastende måde og mener, at det må kunne gøres bedre. Uden at det går ud over frihed og livskvalitet, tværtimod! Derfor må det også være op til den enkelte at afgøre, hvor mange "vedvarende vidundere" som køleskabe, EDB og telefoner, man vil medbringe. Sammenlignet med de daglige konsumvarer udgør den slags teknik kun en minimal miljøbelastning, og kan samtidig sikre skovboernes økonomi gennem eksempelvis distancearbejde. - Men vi vil selvfølgelig indrette et fælleshus, hvor der er faciliteter, man kan deles med andre om, og derved skåne sin privatøkonomi.
At gøre det lettere at være menneske er nemlig ikke den mindst vigtige målsætning for Skovbo-! Ved at flytte sammen med ligesindede kan man nyde godt af mange former for stordriftsfordele. Hvor man før skulle klare alt alene eller to, bliver man pludselig mange om at hjælpes ad og dele udgifterne.
Dette vil mindske presset, både det arbejdsmæssige og økonomiske. Udgifterne bliver færre, så der skal ikke skrabes så mange penge sammen. Derfor tror vi, at mange vil opleve en forbedring af deres økonomiske situation, og et fald i deres stress-niveau!

Medlemskab af Foreningen Skovbo-1
Der er intet sekterisk eller asketisk ved at være medlem af Foreningen, endsige flytte til Skovbo-1. Nyder man en høj stuetemperatur og varme karbade, kan man følge sine lyster, når energien kommer fra vedvarende kilder og vandet vender tilbage til det rene ferskvandskredsløb. Alt hvad man forpligter sig til er fortrinsvis at leve af selvforsyning, samt at overholde Skovboordenen. Det vigtigste punkt i denne er, at skovboerne ikke må genere og stresse hinanden. Således er motoriserede haveredskaber forbudt, og elektronisk musik skal holde sig inden døre og i et så afdæmpet niveau, at naboer dårligt kan høre den. Frihed under ansvar er nøgleord, og deltagelse i fællesopgaver er frivillig og udbydes på fællesmøder. Og har man dårligt tid eller lyst, kan man købe sig fri fra disse ved at bidrage økonomisk til Skovbo-1. - Men friheden må ikke kamme over i anarki. Er en aftale indgået, skal den selvfølgelig overholdes.
Foreningen Skovbo-1's vedtægter er udarbejdede med advokatbistand og har til hensigt, dels at give det enkelte medlem fuld demokratisk indflydelse, dels at gøre foreningen beslutningsdygtig. Vi vil nødig spilde alt for megen tid med at holde møder. Deltagelse i møder og afstemninger er ganske frivillig. Alle informeres om alle vedtagelser, og foreningens bestyrelse udsender jævnligt meddelelser om, hvad der sker, og hvad der planlægges. Det store medlemsmøde holdes hvert år i marts måned, derudover indkaldes der til ekstraordinære medlemsmøder, når store beslutninger skal træffes.
Medlemskabet koster 200 kr. årligt. Beløbet rækker selvfølgelig ikke til indkøb af Skovbo-1, men dækker porto, møder, besigtigelser o.lign. foreningsaktiviteter.
Som medlem af Foreningen Skovbo-1 påvirker du beslutningsprocesserne. Desu-den kan du deltage i planlægning og ejendomshandel. Du kan på en meget direkte måde gøre noget for både menneske og miljø.. Og endelig kan du erhverve en andel i Skovbo-1, og derved skaffe dig en ny bolig og en ny tilværelse.
Andel i Skovbo-1
Et indskud i Skovbo-1 får form af et andelsbevis, som kan videresælges. Det kan også tænkes, at der efter demokratisk beslutning udloddes overskud til andelshaverne. Således får du måske også økonomisk udbytte af et banebrydende miljøeksperiment. Men herlighedsværdierne ved din investering er sikre og visse:
Du får andel i et stort, skønt og varieret landskab, hvor menneske og natur lever sammen i symbiose. Om du vil flytte derud, bygge en feriehytte, komme som gæst, have jagt- og fiskeret, tænke på dit otium eller blot følge det spændende forsøg på afstand er op til dig selv.
1 stk. andelsbevis koster 20.000 kr. Derudover hæfter du ikke for andet, så din risiko er mindre, end hvis du købte dit eget stykke natur. Regnskaberne er åbne, og du kan med din stemme påvirke fremtidige beslutninger.
Mindst 50% af andelskapitalen vil blive anvendt til håndgribeligheder som:
 • Erhvervelse af landområde
 • Byggemodning
 • Bygning af fælleshuse og -faciliteter
 • Træer, planter og husdyr
Øvrige udgifter til mindre synlige sager som:
 • Administration & konsulentbistand
 • Advokatbistand
 • Revisorbistand
 • Fund-raising
kan ikke undgås, men søges begrænset, således at størstedelen af andelskapitalen kommer til at gå til det primære: Jorden, bygningerne og de fælles goder.
Andelsbeviset giver forkøbsret til en byggegrund, hvor du kan bygge dit hus eller din hytte. Du betaler kun for det areal, huset optager, en såkaldt sokkel-udstykning. Derudover kan du leje et haveareal af Skovbo-1, men du kan også vælge at lade din grund gå i et med naturen.
Andelsbeviset giver også adgang til:
 • Billig leje af en hyggelig feriebolig i Skovbo-1
 • Deltagelse i fællesmåltider fremstillede af økologiske skovboråvarer
 • Deltagelse i forsøg på at omsætte naturlig biomasse til foder eller føde
 • At have egne køkkenhaver
 • Rabatkøb af skovboråvarer
 • Ridning på skovboheste
 • Jagt & fiskeri efter aftale
 • At bo børnevenligt
 • At sikre sig et trygt behageligt otium
Projektbeskrivelse samt vedtægter for Foreningen Skovbo-1 kan rekvireres.
Skovbo-ånden
Filosofien bag Skovbo-1 er, at mennesket trives bedst i et naturligt miljø, som minder om det, tusinder af generationer af vore forfædre og formødre har levet i
 • hvor der er frihed, fællesskab og god tid
 • hvor arbejdsopgaver er frivillige, afvekslende og lystbetonede
 • hvor træerne kan få lov at gro
 • hvor elementer som luft, vand, jord og mad er så rene som muligt
 • hvor der ikke er langt fra hånden til munden
 • hvor mennesket ikke udgør en miljøbelastning
Når menneske og natur således lever sammen i symbiose, er der gode grunde til at tro, at Skovbo-1 bliver et rigtigt rart værested. En af de bedste investeringer, du har gjort! En investering i miljø & livskvalitet!
I USA har et berømt eksperiment, Biosphere-2, søgt at vise, hvorledes mennesket kan oprette et kunstigt økosystem og overleve i hermetisk aflukkede rum. Noget der kan være af interesse efter fremtidige forureningskatastrofer eller i rumkolo-nier. - Vi synes imidlertid, at det vil være et nok så interessant eksperiment at vise, hvorledes mennesket kan leve i den natur, vor slægt er vokset op i.
Og hvem ved om ikke Skovbo-1 efterfølges af Skovbo-2, 3, 4 osv. I så fald har du været med til at fremme en udvikling hen imod en bedre fremtid for både menneske og natur.

Læs om det ultimative udflytningsløft i Projekt Rumino.
I romanen Den fjerde verden kan du læse en vision om at leve naturligt i fremtiden. Fik du læst artiklen Selvforsyning i naturen, ellers kan du jo gøre det NU.